Chladicí systémy se nacházejí v mnoha zařízeních jak v domácnostech, tak i v průmyslu. Jejich nedílnou součástí jsou chladiva, jejichž únik představuje velké riziko pro zdraví, majetek a životní prostředí. Zjistěte, jak těmto rizikům účinně předcházet.

Jak fungují chladicí systémy

Chladicí systémy jsou zařízení určená pro snižování teploty v uzavřeném prostoru. V domácnostech se chladicí systémy nacházejí běžně jako součást tepelných čerpadel, klimatizací, chladniček a mrazniček.

V komerční a průmyslové oblasti se chladiva používají například v chladicích boxech, mrazicích zařízeních, výrobnících ledu, chladírnách, skladech, klimatizacích a dalších aplikacích. Jsou široce používána zejména v potravinářském průmyslu a zdravotnictví, ale také v nejrůznějších výrobních závodech.

Součástí chladicích systému jsou tzv. chladiva, která mohou být plynná nebo kapalná. Mezi běžně používaná chladiva patří zejména:

  • Chladiva HFC a HFO jsou fluorované uhlovodíky neboli freony. Řadí se mezi skleníkové plyny s vysokým dopadem na životní prostředí. Freony jsou také známé svým negativním vlivem na ozonovou vrstvu, navíc jsou toxické a hořlavé. Od jejich používání se proto upouští, výrobu freonů významně omezil tzv. Montrealský protokol.
  • Amoniak neboli čpavek (NH3) je žíravý, hořlavý a toxický plyn, velice nebezpečný je zejména pro vodní živočichy. U lidí dráždí oči, kůži a dýchací cesty, může vést k rozvoji chronických zánětů.  
  • Oxid uhličitý (CO2) je toxický plyn, který způsobuje při vyšších koncentracích zdravotní potíže, nevolnosti, bolesti hlavy a únavu. Je nehořlavý, ale přispívá k tzv. skleníkovému efektu a globálnímu oteplování.
  • Propan C3H8 je považován za ekologické chladivo, jedná se však o vysoce hořlavý plyn.

Jaká jsou rizika při úniku chladiv

Únik chladiv představuje riziko pro zdraví i životní prostředí, navíc může poškodit zařízení a majetek. Chladiva mohou unikat kvůli netěsnícím spojům, například z důvodu namáhání materiálu nebo neodborné manipulace. Každý druh chladiva s sebou nese jiná rizika.

Zdravotní rizika

Některá chladiva jsou vysoce toxická, dráždí oči, kůži a dýchací cesty, oxid uhličitý vede k nevolnostem a únavě. Chladiva ale mohou způsobit i vážné či chronické zdravotní problémy s nutností hospitalizace.

Ekologické dopady

Únik chladiv je velice nebezpečný pro rostliny a živočichy. Vede ke znečištění ovzduší, půdy a podzemních vod, způsobuje úhyn živočichů a rostlin. Některá chladiva se řadí mezi tzv. skleníkové plyny způsobující globální oteplování.

Úniky chladiva způsobují vážné ekologické škody

Majetkové škody

Únik chladiva vede k poklesu účinnosti chladicího systému, dochází ke znehodnocení chlazeného materiálu či zboží, energetickým ztrátám i přehřátí chladicího zařízení. Přehřátí zkracuje životnost zařízení a může vést i k jeho zničení. Doplňování chladiv a případné opravy představují další zbytečné náklady.  

Riziko požáru

V neposlední řadě mohou některá chladiva způsobit požár nebo výbuch. V tomto případě je potřeba myslet nejen na majetek, ale zejména na životy a zdraví lidí nacházejících se v objektu.

Detekce úniku chladiva pro průmysl i domácnosti

Jak poznat únik plynu? Především menší úniky chladiva jsou zpočátku nepostřehnutelné a je nutné je detekovat příslušnými detektory. V komerčních prostorách povinnost detekovat únik chladiv nařizuje norma EN 378.  

Detektory chladiv obsahují snímače koncentrace cílového plynu a dokážou včas odhalit i malé úniky. Snímače jsou napojené na ústřednu detekce chladiv, která vyhodnocuje naměřená data a v případě úniku sepne výstražnou signalizaci, případně i ventilaci. Zejména ve větších objektech je pak namístě k detektoru plynu napojit i přídavné vizuální a akustické alarmy, aby byli o riziku informováni i lidé nacházející se ve vzdálenějších částech budovy.

Pokud detektor plynu odhalí únik chladiva, musí provozovatel zajistit evakuaci prostorů a neprodlenou opravu zařízení. Systém je vhodné doplnit bezpečnostním uzavíracím ventilem, který udrží zbylou chladicí látku do doby opravy uvnitř zařízení.

Jak vybrat detektor úniku chladicího plynu

Při výběru detektoru úniku chladiva se řiďte zejména těmito parametry:

  • Provozní látka chlazení neboli cílový plyn detekce,
  • účel použití – například tepelné čerpadlo v domácnosti nebo chladírna v potravinářském závodu,
  • velikost místnosti i celého objektu,
  • rozsah a přesnost měření,
  • teplota a vlhkost místa, kde se detektor nachází.

V neposlední řadě se při výběru zaměřte na spolehlivé výrobce. Detektory úniku chladiva EVIKON splňují všechny zákonné normy a díky bytelné konstrukci obstojí i v náročných podmínkách různých průmyslových provozů. Detektory úniku chladiva EVIKON jsou již nakalibrované z výroby. Je ale nutné je v pravidelných intervalech (obvykle po 12 měsících) rekalibrovat. Zaregistrujte si svůj detektor na našich stránkách a my vás automaticky a zdarma upozorníme na nutnost rekalibrace.

Comments are disabled.