Oxid uhelnatý (CO) je vysoce toxický plyn, který vzniká nedokonalým spalováním, tedy pokud není k plamenu zajištěn dostatečný přísun kyslíku nebo je teplota spalování příliš nízká. I pár nádechů přitom může vést k bezvědomí a mít i fatální následky. CO je bez chuti, barvy i zápachu, takže jej nelze odhalit jinak než s pomocí detektorů.

Kam instalovat detektor oxidu uhelnatého

Detektory oxidu uhelnatého by se měly instalovat všude tam, kde dochází ke spalování. V domácnostech, rekreačních objektech a obytných vozech jsou to zejména místnosti s plynovými spotřebiči, kotlem nebo otevřeným ohněm – krbem, kamny apod. Rovněž se doporučuje instalace v ložnici pro případ, že by k úniku CO došlo, když spíte. Ve vícepodlažních domech je potřeba instalovat alespoň jeden detektor na každé patro.

V komerčních a průmyslových objektech nutnost instalace měřičů oxidu uhelnatého posuzuje specialista BOZP s ohledem na konkrétní specifika a podmínky daného provozu. Detekce CO je ze zákona povinná ve všech podzemních garážích a parkovacích domech.

Jak instalovat detektor oxidu uhelnatého

Kromě samotného pořízení hlásiče oxidu uhelnatého je velice důležitá jeho správná instalace. Pouze tak je zajištěna jeho řádná funkce.

Dbejte pokynů výrobce

Před montáží se důkladně seznamte s návodem od výrobce a řiďte se jeho pokyny. Ujistěte se, že vámi zvolený detektor splňuje příslušné normy a balení není poškozené. Návod si uschovejte pro budoucí využití, obsahuje důležité bezpečnostní informace.

V návodu se seznamte s vizuální a akustickou signalizací. Detektory úniku plynu zpravidla disponují několika barevnými kontrolkami a sirénou. Zelená kontrolka indikuje, že je detektor v provozu a napájen. Žlutá indikuje poruchu nebo konec životnosti detektoru a červená pak alarm, který je doprovázen sirénou. Signalizace však může být u různých modelů odlišná.

Obrázek: Detektor oxidu uhelnatého do domácností Honeywell

Kam umístit detektor oxidu uhelnatého

Prvním krokem při instalaci je výběr vhodného umístění detektoru CO. Oxid uhelnatý je nepatrně lehčí než vzduch, to znamená, že jeho koncentrace je obvykle nejvyšší pod stropem. Detektory se proto umisťují na strop nebo na stěnu zhruba 15 cm pod stropem. Vzdálenost od potenciálního zdroje CO by měla být 100-300 cm a vzdálenost od zdi alespoň 30 cm. Alternativně lze detektory umístit i do výše očí, ovšem ne níže než 150 cm nad podlahou.  

K detektoru musí být zajištěno volné proudění vzduchu směrem od potenciálního zdroje CO. Nesmí se tedy nacházet za nábytkem, přepážkou, závěsem apod. Stejně tak ale nesmí být v průvanu, blízko oken, dveří či vzduchotechniky.

Citlivost čidla CO se snižuje vlivem nečistot, vlhka a příliš vysokých i nízkých teplot. Detektory proto neumisťujte do prašného ani vlhkého prostředí, např. nad varné desky a dřezy, nebo tam, kde může teplota klesnout pod -10 °C nebo překročit +45 °C.

Montáž a aktivace hlásičů CO

Montáž průmyslových detektorů musí být svěřena do rukou odborníků, tedy proškolené firmě, která má oprávnění instalovat detektory dané značky. Kontakty na firmy, které se zabývají instalací detektorů Evikon, najdete na našich stránkách

Na druhou stranu, montáž detektorů úniku plynu do domácností je jednoduchá a zvládne ji každý zručný kutil. Detektory se umisťují na montážní konzoli, která je zpravidla součástí balení a pevně se instaluje na vybrané místo pomocí vrutů. Při montáži se řiďte návodem, instalace se totiž může lišit v závislosti na konkrétním modelu detektoru CO.

Do detektoru vložte baterie, pokud již nejsou součástí detektoru. Pro aktivaci postupujte dle pokynů výrobce, obvykle stačí stlačit aktivační tlačítko. Po aktivaci se ujistěte, zda bliká kontrolka napájení. Pokud ano, detektor je správně uveden do provozu a detekuje oxid uhelnatý.

Údržba, kalibrace a životnost detektorů CO

Detektory do domácností jsou kalibrované již z výroby a jejich další kalibrace není nutná. Detektory se ovšem musí udržovat v čistotě, aby nedošlo k zanesení senzorů. Prach můžete odstranit pomocí vysavače nebo suché a čisté utěrky. Vlhké čištění nebo používání čisticích prostředků může poškodit čidla CO. Je také vhodné občas provést funkční zkoušku stisknutím testovacího tlačítka.

Zcela jiná je ale situace u průmyslových detektorů, kde pravidelnou kalibraci nařizuje zákon, a to v intervalu minimálně jednou ročně. 

Detektory plynu do domácnosti mají omezenou životnost, obvykle kolem 10 let, kterou v žádném případě nepřekračujte ani se nesnažte detektory opravit. Detektor po uplynutí životnosti zlikvidujte jako elektroodpad a nahraďte jej novým. Baterie mají dostatečnou životnost do doby expirace detektoru, není tedy potřeba je měnit. Detekce nebezpečných plynů je důležitou součástí bezpečnosti v domácnosti i na pracovištích. Pokud detektor spustí alarm, okamžitě opusťte prostor a otevřete okna. Ujistěte se, že v budově nikdo nezůstal. Pokud někdo jeví známky otravy CO, zavolejte záchrannou službu.

Comments are disabled.