Jednoduché detektory úniku plynů do domácností jsou nakalibrované již z výroby a další rekalibraci nepotřebují – mají totiž omezenou životnost a po dobu životnosti je prvotní kalibrace postačující. Zcela jiná je ale situace v případě profesionálních detektorů plynu do průmyslu, garáží apod. U těch je pravidelná rekalibrace nejen nezbytná pro správné fungování, ale dokonce ze zákona povinná.

Co je to kalibrace a rekalibrace detektoru plynu

Detektory plynů snímají pomocí senzorů koncentraci detekovaného plynu. Kalibrace se provádí před uvedením detektoru do provozu a určuje signalizační mez, tj. hraniční koncentraci plynu, při které se spustí alarm.

Senzory hlásičů plynu ovšem vlivem vnějších faktorů (např. teplota, vlhkost, prach, časté vystavování detekovanému plynu atd.) časem ztrácejí svou schopnost reagovat na plyn, čímž vznikají odchylky v měření. Účelem rekalibrace je tyto odchylky srovnat. Rekalibrace je ze zákona povinná minimálně jednou ročně, ovšem servisní technik může s ohledem na podmínky, v nichž je detektor používán, stanovit i častější intervaly. Detektor je poté opatřen kalibrační známkou, tedy štítkem s vyznačeným datem poslední kalibrace.  

TIP: Registrujte si na našich stránkách svůj detektor plynu a my vás automaticky upozorníme na nutnost rekalibrace.

Rekalibrace i kalibrace se provádí pomocí certifikovaného kalibračního plynu, tzv. etalonu, který má přesně stanovené složení s mezní koncentrací detekovaného plynu. Složení tohoto plynu si detektor uloží do paměti jako referenční hodnotu. Tím se zajišťuje opětovná přesnost měření.

Výstupem kalibrace i rekalibrace je buď kalibrační protokol, anebo kalibrační certifikát. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Kalibrační protokol

Kalibrační protokol musí být součástí každého balení nového detektoru úniku plynu. Je dokladem toho, že detektor byl před expedicí řádně nakalibrován a je možné jej začít bezpečně používat. Kalibrační protokol je tedy vlastně jakýmsi protokolem o výstupní kontrole detektoru.

Kalibrační protokol obsahuje tyto základní informace:

 • Typ zařízení a výrobní číslo,
 • datum kalibrace,
 • informace o naměřených hodnotách.

Kalibrační protokol vydává i ke každé následné rekalibraci výrobce nebo jím pověřená kvalifikovaná osoba či servisní firma. Kalibrační protokol je postačujícím dokumentem v případě detektorů, jež nejsou používány v zákonem regulovaných oblastech. Není ovšem plnohodnotným kalibračním certifikátem (listem), jelikož není výstupem akreditované kalibrace měřicího přístroje.   

Kalibrační certifikát

Na rozdíl od kalibračního protokolu se kalibrační certifikát (list) řídí ISO nebo obdobnými normami. Kalibrační certifikát je nezbytný pro provozování průmyslových detektorů plynů na místech, kde je nařizuje zákon a která jsou kontrolována úřady, např. v různých průmyslových odvětvích, v kotelnách či čističkách odpadních vod.

V těžkém průmyslu jsou podmínky pro detekci nebezpečných plynů přísné

Nad rámec základních informací, které obsahuje kalibrační protokol, musí kalibrační certifikát dále obsahovat tyto legislativní náležitosti:

 • Počet zařízení a inventární číslo,
 • podrobný popis kalibračního postupu,
 • informace o kalibraci celého měřicího řetězce,
 • popis okolních podmínek v průběhu kalibrace a měření,
 • povolená odchylka,
 • nejistoty měření,
 • prohlášení o shodě (např. ISO 14253-1),
 • doporučené datum rekalibrace,
 • název a adresa kalibrační laboratoře,
 • číslo osvědčení o akreditaci laboratoře,
 • jména a podpisy odpovědné osoby provádějící kalibraci a vedoucího laboratoře.

Kalibrační certifikáty mohou vydávat pouze kalibrační laboratoře akreditované Českým institutem pro akreditaci. Jde tedy o vyšší formu ověření funkčnosti a citlivosti snímačů plynu. Platnost kalibračního certifikátu k detektorům značky Evikon si můžete jednoduše ověřit na našich stránkách. Správná údržba detektorů, pravidelné kontroly funkčnosti a rekalibrace jsou klíčem k řádné detekci úniku nebezpečných plynů. Nepodceňujte tuto zákonnou povinnost a zajistěte nejvyšší bezpečnostní standard na pracovišti.

Comments are disabled.